logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, NIP 6692524796, REGON 361967372
Tel. 94 340 24 58,

adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:
Specjalista ds. finansowych
w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę. Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami prawa,
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 • Rejestracja operacji gospodarczych-finansowych,
 • Analiza dokumentów finansowych i sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych i magazynowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym dla GUS,
 • Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tabel amortyzacji i wyceny środków trwałych
 • Regulowanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, wypłata wynagrodzeń,
 • Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 • Prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
 • Prowadzenie rachunków bankowych,
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania planów finansowych Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Współpraca z bankami współpracującymi ze stowarzyszeniem i prowadzenie spraw z tym związanych,
 • Sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo- księgową Stowarzyszenia,
 • Przygotowanie wniosków o płatność w ramach środków unijnych pod względem finansowym wraz z załącznikami,
 • Wsparcie Biura LGD w zakresie doradztwa finansowego związanego z wdrażaniem programu,
 • Udzielanie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o pozyskanie środków unijnych w ramach LSR,
 • Prowadzenie innych spraw na polecenie Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 5 lat w księgowości,
 • Umiejętność obsługi programów księgowych, w szczególności Lefhand,
 • Znajomości ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, pok.107 w terminie do 20 maja 2016 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. finansowych w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Skip to content