logo

Konkurs ofert na stworzenie i uruchomienie strony internetowej oraz bieżącą administrację i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania strony

Koszalin, 16.06.2016

Stowarzyszenie
ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA
zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym dotyczącym:

STWORZENIA i URUCHOMIENIA STRONY INTERNETOWEJ SŚGD w terminie do
30 września 2016 r.

oraz

BIEŻĄCEJ ADMINISTRACJI I POMOCY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ SŚGD w okresie do 30 marca 2023 r.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ul. Wł. Andersa 34

75-626 Koszalin

        2. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYKONAWCY

        a. stworzenie i uruchomienie strony internetowej z linkami poszczególnych gmin stowarzyszonych w SŚGD, UMWZ oraz MRiRW w terminie do
30 września 2016 r., ponadto:
– stworzenie newslettera zintegrowanego ze stroną internetową
– stworzenie nowej strony internetowej opartej na CMS
– skopiowanie wszystkich informacji z aktualnej strony internetowej na nową stronę wg nowego układu wynikającego z projektu zaproponowanego przez Wykonawcę,
– przeszkolenie pracowników z systemu CMS
– dostarczenie dokumentacji użytkowej i technicznej w języku polskim
– strona musi spełniać warunki RWD (telefony i tablety) oraz optymalizacji SEO
– przekazanie praw autorskich oraz projektu graficznego strony oraz innych
projektów graficznych (wymienionych w pkt. C poniżej)
– przygotowanie projektów elementów graficznych do wykorzystania na stronie
www (np. banery w formacie flash lub jpg)
– przygotowanie projektów graficznych szablonów ulotki (format A5 i A6), papieru
firmowego (format A4), wizytówek, plakatu (format A3), nawiązujących do grafiki
i stylistyki zastosowanej na stronie www
– przedstawienie Zamawiającemu w cyklu co pół roku propozycji zmian technicznych silnika strony, wyglądu interfejsu bądź różnorodnych udogodnień dla osób korzystających z przedmiotowej strony www, a po ich akceptacji bądź modyfikacji – wykonanie

b) bieżąca administracja i pomoc techniczna w zakresie funkcjonowania strony w okresie do 30 marca 2023 roku, ponadto w szczególności:

– zapewnienie prawidłowego działania istniejącej stronie internetowej
– usuwanie wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony internetowej
– zapewnienie konsultacji telefonicznych dla pracowników Zamawiającego

        3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje na stronie internetowej powinny być prezentowane w sposób atrakcyjny (również z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i audiowizualnych, banerów), ale przy zapewnieniu przejrzystości strony.

Interfejs serwisu www powinien być:

– dynamiczny
– nowoczesny
– akcentujący innowacyjność, profesjonalizm
– jednocześnie nawiązujący do obszaru działania Stowarzyszenia stanowiącego 15
gmin zlokalizowanych wokół Koszalina
– zgodny ze współczesnymi standardami projektowania serwisów internetowych
– powinien zawierać zróżnicowane elementy graficzne na podstronach zgodne z
umieszczonymi na nich treściami
– projekt uwzględnia zalecenia w zakresie wizualizacji poprzez oznaczenie
logo UE, PROW i Leader, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” –
wytyczne dostępne w księdze wizualizacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i rybolowstwa/PROW-
2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-
logotypy.

        4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRONY

 • Strona www.stowarzyszeniesgd.pl zostanie przygotowana dla minimalnej
  rozdzielczości ekranu 1024×768 piksele oraz będzie stroną responsywną
 • Edytowanie treści (zawartości) strony musi być możliwe za pośrednictwem
  narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników
  (łatwa, pełna edycja tekstu)
 • Edytor WYSIWYG który m.in. zawiera następujące opcje:

– pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek,
zarządzanie widocznością zakładek i publikacji
– zapewnienie możliwości dodawania plików (zdjęć, dokumentów do pobrania
itp.),
– tworzenie galerii zdjęć: zarządzanie rozmiarami zdjęć. Galerie zdjęć –
automatyczne tworzenie miniatur, możliwość tworzenia galerii w artykułach z
możliwością podpisywania zdjęć oraz samych galerii
– łatwe dodawanie plików multimedialnych (np. z You Tube) bez konieczności
uploadu pliku multimedialnego na serwer WWW strony
– możliwość przeklejania treści z programu Word z zachowaniem odpowiedniego
formatowania
– możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami
– upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz dokumentów)
– pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie. Mechanizm powinien
umożliwiać wymienne umieszczanie banerów (w formacie flash lub JPG)

 • Strona powinna posiadać następujące funkcjonalności:

– wyszukiwanie dokumentów w serwisie
– tworzenie szczegółowych statystyk
– wysyłanie newslettera
– tworzenie archiwum wiadomości
– wydruk dowolnego dokumentu przez użytkownika serwisu
– formularz kontaktowy

Możliwość zamieszczenia na stronie treści w dwóch wersjach językowych

        5. WYMAGANE DOKUMENTY

– formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru
– przykłady dotychczasowych realizacji
– wstępna wizualizacja strony głównej

        6.Wykonawca określa odrębną cenę za stworzenie i uruchomienie strony internetowej oraz odrębną roczną cenę za bieżącą administrację i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania strony. Podane przez Wykonawcę ceny są obowiązujące przez okres związania umową i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.
Płatność za stworzenie i uruchomienie strony internetowej zostanie zrealizowana po wykonaniu i odbiorze zlecenia w terminie określonym w umowie.

Płatność za bieżącą administrację i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania strony realizowana będzie corocznie.

        7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 8.07.2016 r. do godz. 15.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób: osobiście w Biurze Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin lub za pośrednictwem poczty, kuriera, faxem na numer 94 340 24 58 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

        8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Monika Kostrzewska
             tel. (94) 340 24 58, w godz. 7.30-15.30.
Do pobrania:

– wzór formularza oferty.

Skip to content