logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, NIP 6692524796, REGON 361967372

Tel. 94 340 24 58,

adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

• Sprawna obsługa mieszkańców obszaru LSR 2014 – 2020,

• Prowadzenie sekretariatu,

• Prowadzenie rejestrów i ewidencji obowiązujących w LGD,

• Wykonywanie czynności związanych z obsługą wniosków o wsparcie realizacji operacji/projektów grantowych,

• Udzielanie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji/ powierzenie grantu, wniosków o płatność w ramach LSR,

• Organizacja i przygotowanie materiałów na posiedzenia organów Stowarzyszenia, organizacja imprez wewnętrznych,

• Obsługa techniczna spotkań i narad,

• Informowanie o obszarze działania LGD, założeniach LSR, zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR,

• Udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD,

• Udział w szkoleniach wg planu szkoleń LGD,

• Komunikacja i współpraca z lokalną społecznością, partnerami i członkami LGD,

• Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

• Archiwizacja dokumentów LGD Stowarzyszenia,

• Prowadzenie przydzielonych przez Dyrektora Biura spraw, gromadzenie dokumentacji merytorycznej.

Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe,

• Staż pracy minimum 1 rok,

• Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych,

• Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń,

• Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń właściwych pod kątem PROW 2014-2020).

Wymagania pożądane:

• Wykształcenie w kierunku administracji publicznej,

• Wiedza i doświadczenie do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym/regionalnym,

• Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE.

• Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,

• Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) dokumenty poświadczające staż pracy,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, pok.107 w terminie do 16 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. administracji i obsługi projektów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Skip to content