logo

Informacja po weryfikacji wyników oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach wniesionych dla naboru nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dostępne są informacje po weryfikacji wyników oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach wniesionych dla naboru nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Pouczenie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy PS, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Skip to content