logo

Zasada konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – informacje

Zgodnie z art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w dniu 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy Wnioskodawców oraz Beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, a także Partnerów KSOW realizujących operacje w ramach dwuletniego planu operacyjnego, tj.:
– Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
– Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.
W związku z powyższym od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym powyżsi Beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania na nim zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę urządzeń, maszyn i wyposażeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. Uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu są nadawane po złożeniu do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Wnioskodawcy Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale “Wzory dokumentów” pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow.
Ponadto zachęcamy wszystkich Wnioskodawców/Beneficjentów do zapoznania się z materiałem szkoleniowych przygotowanym przez ARiMR:

ARMiR – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 – prezentacja

Skip to content