logo

Obowiązek informacyjny Beneficjentów

Przypominamy o zobowiązaniu wynikającym z paragrafu 5 pkt. 18 umowy o przyznaniu pomocy dotyczącym obowiązku informacyjnego Beneficjentów od dnia podpisania umowy do dnia wypłaty płatności końcowej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link poniżej) opublikowana jest Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych oprócz obowiązkowych logotypów tj. symbol UE, znak PROW 2014-2020 oraz logotypu Leader, należy zastosować również logo Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w miejscu jakie umożliwia Księga wizualizacji.

Wspomniane logotypy do pobrania w zakładce Obowiązek Informacyjny

Skip to content