logo

Wyniki konkursu nr 1/2018 Zakładanie działalności gospodarczej

SŚGD informuje, że w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki konkursu nr 1/2018 Zakładanie Działalności Gospodarczej.
POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu, albo

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

TERMIN DO WNIESIENIA PROTESTU:

7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW/ PODMIOTÓW:

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

FORMA I WYMOGI FORMALNE PROTESTU:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

a) oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

b) oznaczenie wnioskodawcy,

c) numer wniosku o przyznanie pomocy,

d) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy,

Ponadto (jeśli dotyczy):

g) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

h) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia, niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie:

1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,

2) oznaczenia wnioskodawcy,

3) numeru wniosku o przyznanie pomocy,

4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a) po terminie,

b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,

c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4.

– o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

INFORMACJA DODATKOWA
Dalszy etap oceny administracyjnej wniosków przeprowadza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

Skip to content