logo

ŚRODKI NA PROMOCJĘ OBSZARU POMORZA ŚRODKOWEGO

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania (SŚGD) w dniu 27 i 28 lipca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie podpisał kolejnych pięć umów o powierzenie grantów na działania informacyjno – promocyjne, których celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

W styczniu 2019 r. granty otrzymało już 11 podmiotów prowadzących działalność na obszarze SŚGD, wyłonionych w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania wyniosła wówczas ponad 115 tysięcy złotych. Tym razem granty otrzymają: Powiat Koszaliński, Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Mielnie, Stowarzyszenie Łączy nas Polanów, Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej, oraz Stowarzyszenie Polska Samorządowa z siedzibą w Manowie.

Podmioty, które otrzymają wsparcie przygotują m.in.: atlas turystyczny, foldery, mapy, oraz gadżety promujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju. Całkowita łączna wartość projektów wynosi 64 370 zł, łączna kwota dofinansowania to 45 977 zł.

Umowy zostały zawarte w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Skip to content