logo

UWAGA!!! dot. wpływu zmiany granic administracyjnych obszaru objętego LSR na warunki przyznania pomocy w konkursie.

W związku z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, na mocy którego sołectwo Kretomino i w części sołectwo Stare Bielice od 1-go stycznia 2023 roku zostaną włączone w granice administracyjne miasta Koszalina informujemy jak poniżej:

Planowane w projekcie rozporządzenia zmiany granic administracyjnych powodujące przesunięcie obszaru sołectwa z gminy wiejskiej (której obszar objęty jest strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) do miasta o liczbie ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców powodują zmiany w dostępie mieszkańców tych sołectw do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powyższe wynika z definicji obszarów wiejskich zawartej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (zgodnie, z którą przez obszar wiejski należy rozumieć obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys.) oraz przepisów § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2 w zakresie warunków przyznania pomocy. Tym samym, jeżeli rozważana zmiana granic administracyjnych miasta zostanie dokonana, przyznanie pomocy podmiotom z obszaru sołectw przyłączonych do miasta Koszalin nie będzie możliwe z uwagi na to, że obszar ten nie jest objęty pomocą z PROW 2014 – 2020.

Skip to content