logo

Zapraszamy do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców

Zgodnie z kluczowymi potrzebami naszego obszaru ukierunkowaliśmy wsparcie na rozwój lokalny    z poszanowaniem warunków przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego z zachowaniem szczególnej wrażliwości na wymiar społeczny tego procesu. Cele naszej strategii, które mają zostać osiągnięte   w najbliższych latach, będą realizowane w oparciu o pakiet powiązanych przedsięwzięć, projektów     i inicjatyw.

Strategia będzie wdrażana z zastosowaniem różnorodnych metod, a w niektórych przedsięwzięciach zastosujemy formułę grantową. Rozwiązanie to znacząco uprości wdrażanie pomysłów lokalnych organizacji, liderów i innych uprawnionych podmiotów, a także skróci ścieżkę przyznania pomocy i rozliczenia projektów.  Do realizacji w formule grantowej zaplanowaliśmy przedsięwzięcia:

1.1 Wsparcie aktywnej integracji mieszkańców (FEPZ 2021-2027),

1.2 Włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji (PS WPR)

2.2 Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych (PS WPR).

Projekty wybierane będą zgodnie z zasadami właściwymi dla danego funduszu (EFRROW i EFS+). Naszym zadaniem jest sprecyzowanie oczekiwań wobec przyszłych wnioskodawców, aby ukierunkować wsparcie w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom obszaru LSR. Dlatego opracowaliśmy lokalne kryteria grantobioców, które zostały sformułowane w logicznym powiązaniu z przyjętymi w LSR celami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu.

Wszystkich zainteresowanych inicjatywą Leader zapraszamy do lektury kryteriów wyboru grantobiorców, dla których przewidziano wsparcie na wdrażanie LSR ze środków PS WPR oraz EFS+.

Do panelu kryteriów zbieramy Państwa uwagi oraz propozycje zmian w terminie                              do 6 maja 2024 r. (godz. 12.00). Uwagi można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl korzystając z dostępnego poniżej formularza.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Stowarzyszenia SŚGD 😊

Do pobrania:

Kryteria wyboru grantobiorców PS WPR

Kryteria wyboru grantobiorców EFS+

Formularz zgłaszania uwag

Skip to content