Dla beneficjenta

Legislacja PROW 2014-2020

Jednym z działań, które jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).


RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).


LSR 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju została zbudowana samodzielnie przez LGD według metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli uspołecznionej, w której równoważne jest doświadczenie ekspertów oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnej. Eksperci w budowę LSR wnieśli doświadczenie. Społeczność lokalna wskazała natomiast główne problemy społeczne, określiła kierunek rozwoju obszaru, jak również sposoby jego realizacji. SŚGD przeprowadziło badanie ankietowe na grupie 1700 mieszkańców, przedstawicieli różnych sektorów, w tym również przedstawicieli grup defaworyzowanych, osób bezrobotnych, osób o utrudnionym dostępnie do rynku pracy, osób pracujących, uczących się, prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących gospodarstwo rolne. Wyniki badania określiły jak mieszkańcy oceniają swoje zadowolenie z życia na terenie objętym LSR, czy w ostatnich latach nastąpiły wg nich w tym zakresie jakieś zmiany, czy mieszkańcy postrzegają obszar objęty LSR jako dobre miejsce do życia dla siebie i swoich bliskich, jak mieszkańcy oceniają rozwój obszaru w poszczególnych dziedzinach, jakie projekty powinny być wspierane ze środków unijnych (tematyka, potencjalni beneficjenci), czy w strategii należy przewidzieć preferencje dla jakichś grup, w jaki sposób najlepiej komunikować się z mieszkańcami w procesie opracowania i wdrażania strategii. Wyniki z badania opinii mieszkańców znalazły zastosowanie w tworzeniu strategii na każdym kluczowym etapie jej tworzenia.

Społeczność lokalna składająca się z przedstawicieli trzech sektorów i mieszkańców brała udział w formułowaniu potrzeb i problemów obszaru SŚGD znajdujących odzwierciedlenie w przygotowanej diagnozie obszaru, jak również na etapie formułowania celów i ustalania ich hierarchii, poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby ich realizacji, tworzenia wskaźników i identyfikacji grup docelowych.

Lokalna Strategia Rozwoju stanowi plan rozwoju obszaru wchodzącego w skład stowarzyszenia do 2023 r. i główny dokument wykonawczy w tym procesie.


Cele i przedsięwzięcia

Cele i przedsięwzięcia SŚGD odpowiadają zjawiskom zidentyfikowanym w Lokalnej Strategii Rozwoju – w diagnozie i analizie SWOT oraz kluczowym obszarom interwencji i kluczowym grupom docelowym.

 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia
Cel ogólny I:
Wsparcie rozwoju gospodarczego
i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r
Cel szczegółowy:
1.1 Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie 1.1.1.
Zakładanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2.
Rozwój przedsiębiorstw
Cel ogólny II.
Wzmocnienie atrakcyjności obszaru
LSR do 2023 r.
Cel szczegółowy:
2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie 2.1.1
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Cel szczegółowy:
2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru
LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.2.1

Działania informacyjno-promocyjne

Cel ogólny III.
Aktywizacja mieszkańców obszaru
LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.

Cel szczegółowy:

3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców
obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 3.1.2
Funkcjonowanie LGD
Przedsięwzięcie 3.1.3
Projekty współpracy