logo

Projekty współpracy

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Strefy Aktywności Społecznej
mająca na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA w ramach umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego i współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmującego:

  • realizację LSR;
  • bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną  pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących  w realizacji LSR;
  • zatrudnienie pracowników w określonym przepisami rozporządzenia wymiarze i ponoszenie kosztów ich zatrudnienia;
  • aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru LSR związaną z realizacją LSR;
  • zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji
  projektów, w szczególności prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR, w zakresie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013. Miernikiem postępu będzie wartość podstawy ustalenia kwoty pomocy, o której mowa w par. 14 ust.4 i 5 rozporządzenia.

Skip to content