Nabory wniosków

Konkurs 3/2020/G - Nabory archiwalne

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020/G

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU NR 3/2019/G

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

 

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:

 od 7 października 2020 r. do 22 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75 - 411 Koszalin

Tryb składania wniosków:

 Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym     nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Działania informacyjno – promocyjne, który odpowiada §2 ust. 1 pkt. 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR:

II.  Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR:

2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne

 

Wskaźniki do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno  - promocyjnych  – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu: Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych – 2000 osób

Warunki udzielenia wsparcia / powierzenia grantu:

1. Realizacja operacji dotyczącej działań informacyjno – promocyjnych nastąpi
poprzez opracowanie i dystrybucję folderu promocyjnego

2. Wartość zadania z wkładem własnym wyniesie min. 9 303,00 zł

3. Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych  wyniesie min. 2000 osób.

4. W ramach naboru uzupełniającego grant zostanie powierzony podmiotowi nie będącemu jednostką sektora finansów publicznych.

Termin realizacji:

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań przez grantobiorców: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia oraz informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Limit dostępnych środków: 8 372,00 zł.

Intensywność pomocy:

Pomoc udzielana jest w formie REFUNDACJI w wysokości:

nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych,

 

Wartość każdego grantu jak i wartość zadania służącego osiągnięciu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

Suma grantów udzielonych JST nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej w ramach projektu grantowego.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych polegające na działaniach informacyjno – promocyjnych.

UWAGA!!! Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.), pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli:

1.    nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych,

2.    nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=5 oraz w wersji papierowej w Biurze SŚGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

1.      wniosek o powierzenie grantu,

2.      kopia umowy partnerstwa,

3.      inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru grantobiorcy lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 Procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu dostępnej w załączniku do ogłoszenia o naborze i w Biurze LGD.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów wysłane będzie drogą wyłącznie poczty elektronicznej z adresu biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Dokumenty:

Wzory formularzy obowiązujących w ramach naboru:

Wniosek o powierzenie grantu Pobierz

Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji zadania Pobierz

Umowa o powierzenie grantu Pobierz

Procedura wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Wytyczne dotyczące wizualizacji i promocji Pobierz

Księga wizualizacji znaku PROW 2014 -2020 Pobierz

LSR Pobierz

Rozporządzenie LSR Pobierz

Ustawa o RLKS Pobierz

 

SŚGD zastrzega możliwość odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku:

  • 1) braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji – na skutek złożonych/wybranych wniosków o powierzenie grantu,
  • 2) gdy Zarząd Województwa odmówi przyznania pomocy na projekt grantowy,
  • 3) na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadań lub rozwiązania umów o powierzenie grantu.

o czym SŚGD niezwłocznie drogą korespondencji elektronicznej informuje wnioskodawców.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Data publikacji: 22 września 2020 r.

Wyniki konkursu