Nabory wniosków

Konkurs nr 1/2019 - Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 2 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17,

75-411 Koszalin (pok. 215)

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.

Limit środków:

3 023 643,00  zł

(słownie: trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy zł)

Forma wsparcia:

Refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych

WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA:

1. WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 215 974,00 ZŁ

 

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ NASTĄPI NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 CZERWCA 2021 R.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorstw odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. c) rozwijanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)

 

Cel ogólny LSR:

I. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

 

Cel szczegółowy LSR:

1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku

 

Przedsięwzięcie LSR

1.1.2. Rozwój Przedsiębiorstw

UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

1)       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

2)       Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

3)       Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

4)       Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,

5)       Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1)    zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2)    jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, w tym:

- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

-jest zgodna formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznaniu pomocy;

3)    jest zgodna z zakresem tematycznym;

4)    jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych
dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy;

2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;

3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój Przedsiębiorstw wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:

a) Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Dokument powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ubezpieczeniowych we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

c)       Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,

d)       Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Dokumenty:

LSR Pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz

Karta opisu operacji Pobierz

Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji Pobierz

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ubezpieczeniowych we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pobierz

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków Pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD i wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Umowa o udzielenie wsparcia Pobierz

Wniosek o płatność Pobierz

 

Rozporządzenie LSR Pobierz

 

Ustawa o RLKS Pobierz

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

 

Data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu Pobierz

Protesty - posiedzenie Rady Oceniającej 14.08.2019 r.