Nabory wniosków

Konkurs 2/2018/G - Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O POWIERZENIE GRANTÓW

NR 2/2018/G

DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin

Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Działania informacyjno – promocyjne, który odpowiada §2 ust. 1 pkt. 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR:

II. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 roku

Cel szczegółowy LSR:

2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR:

2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne

Wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno – promocyjnych – 17 szt.

Wskaźniki rezultatu: Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych – 20 000 osób

Termin realizacji:

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań przez grantobiorców: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia oraz informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Limit dostępnych środków: 170 000 zł

Intensywność pomocy:

Pomoc udzielana jest w formie REFUNDACJI w wysokości:

  1. 1.    nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
  2. 2.    nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.

Wartość każdego grantu jak i wartość zadania służącego osiągnięciu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

Suma grantów udzielonych JST nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej w ramach projektu grantowego.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych polegające na działaniach informacyjno – promocyjnych.

UWAGA!!! Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.), pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli:

  1. nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych,
  2. nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=5 oraz w wersji papierowej w Biurze SŚGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

  1. wniosek o powierzenie grantu,
  2. kopia umowy partnerstwa,
  3. inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru grantobiorcy lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 Procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu dostępnej w załączniku do ogłoszenia o naborze i w Biurze LGD.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów wysłane będzie drogą wyłącznie poczty elektronicznej z adresu biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Dokumenty:

Wzory formularzy obowiązujących w ramach naboru:

Wniosek o powierzenie grantu Pobierz

Oświadczenie o adresie podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu do korespondencji w ramach procedury oceny operacji Pobierz

Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji zadania Pobierz

Umowa o powierzenie grantu Pobierz

Procedura wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Wytyczne dotyczące wizualizacji i promocji Pobierz

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 Pobierz

LSR Pobierz

Rozporządzenie LSR Pobierz

Ustawa o RLKS Pobierz

SŚGD zastrzega możliwość odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku:

1)      braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji – na skutek złożonych/wybranych wniosków o powierzenie grantu,

2)      gdy Zarząd Województwa odmówi przyznania pomocy na projekt grantowy,

3)      na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadań lub rozwiązania umów o powierzenie grantu.

o czym SŚGD niezwłocznie drogą korespondencji elektronicznej informuje wnioskodawców.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

 

Data publikacji: 16 kwietnia 2018 r.

Wyniki konkursu