Nabory wniosków

Nabory archiwalne - Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

KONKURS NR 2/2019/G

WYDARZENIA AKTYWIZACYJNE I INTEGRACYJNE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 12 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne, który odpowiada §2 ust. 1 pkt 1 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR:

III. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR:

3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

Wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców  – 17 szt.

Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych – 1 500 osób

Termin realizacji:

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań przez grantobiorców: nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia oraz informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Limit dostępnych środków: 170 000,00 zł.

Intensywność pomocy:

Pomoc udzielana jest w formie REFUNDACJI w wysokości:

1. nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.

Wartość każdego grantu jak i wartość zadania służącego osiągnięciu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

Suma grantów udzielonych JST nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej w ramach projektu grantowego.

Planowane do realizacji
w ramach
projektu grantowego zadania:

Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR polegająca na organizacji wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych (w szczególności konkursy, przeglądy, szkolenia, warsztaty, spotkania).

Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=5 oraz w wersji papierowej w Biurze SŚGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

1. wniosek o powierzenie grantu,

2. kopia umowy partnerstwa,

3. inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru grantobiorcy lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 Procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu dostępnej w załączniku do ogłoszenia o naborze i w Biurze LGD.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów wysłane będzie drogą wyłącznie poczty elektronicznej z adresu biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Dokumenty:

Wzory formularzy obowiązujących w ramach naboru:

Wniosek o powierzenie grantu Pobierz

Wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem z realizacji zadania Pobierz

Umowa o powierzenie grantu Pobierz

Procedura wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Wytyczne dotyczące wizualizacji i promocji Pobierz

Księga wizualizacji znaku PROW 2014 -2020 Pobierz

LSR Pobierz

Rozporządzenie LSR Pobierz

Ustawa o RLKS Pobierz

SŚGD zastrzega możliwość odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku:

  • braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji – na skutek złożonych/wybranych wniosków o powierzenie grantu,
  • gdy Zarząd Województwa odmówi przyznania pomocy na projekt grantowy,
  • na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadań lub rozwiązania umów o powierzenie grantu.

o czym SŚGD niezwłocznie drogą korespondencji elektronicznej informuje wnioskodawców.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Data publikacji: 28 października 2019 r.

Wyniki konkursu