Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 - Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 18 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną

Forma wsparcia:

  1. Refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
  2. Refundacja nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.

 

Zakres tematyczny operacji:

Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 6) rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)

Warunki udzielania wsparcia:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na lata 2014-2020. Operacje uznaje się za zgodną z LSR:

a)      jeżeli zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b)      jeżeli jest zgodna z PROW 2014 – 2020.

  1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=5 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami zgodnie z wyszczególnieniem w części B.VII Informacja o załącznikach (jeśli dotyczą) formularza wniosku.
  2. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna i dokumenty fakultatywne:

1)      Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).

 

Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza Karty opisu operacji, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru: formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz Karty opisu operacji, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.stowarzyszeniesgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=151

Limit środków:

7 100 000 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy zł)

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Karta Opisu Operacji

Lokalne Kryteria Wyboru

Wyniki konkursu

 

Data publikacji: 03.04.2017