Nabory wniosków

Konkurs nr 1/2017 - Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin

 

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

Forma wsparcia:

Premia (ryczałt)

 

Zakres tematyczny operacji:

Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) podejmowanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)

 

 

 

 

Warunki udzielania wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na lata 2014-2020. Operacje uznaje się za zgodną z LSR:

a) jeżeli zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) jeżeli jest zgodna z PROW 2014 – 2020.

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 

   

 

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=5 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 60.

 

 

 

 

Informacja o wymaganych
dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia
wsparcia:

1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami zgodnie z wyszczególnieniem w części V. Informacja o załącznikach formularza wniosku.

2. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej i dokumenty fakultatywne:

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku), potwierdzające status osoby bezrobotnej;

4. Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej.

5. Zaświadczenie o zameldowaniu (wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);

6. Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie);

7. Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające zakładanie w ramach projektu działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach rolnych.

   

 

Miejsce udostępniania LSR,
formularza wniosku o udzielenie
wsparcia, formularza Karty opisu
projektu, formularza wniosku
o płatność, formularza umowy
o udzielenie wsparcia:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru: formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz Karty opisu operacji, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.stowarzyszeniesgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW http://www.stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=55

 

 

 

 

Limit środków:

720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy zł)

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o Przyznanie Pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o Płatność

Karta Opisu Operacji

Lokalne kryteria wyboru

Wyniki konkursu

Protesty