Dla beneficjenta

Zasady udzielania wsparcia PROW 2014-2020

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

 1. Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 2. Projekty grantowe zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,
 3. Operacje „własne” LGD (OW), w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD. Operacje własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD i które nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),
 4. miejsce wykonywania działalnosci gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje sie na obszarze wiejskim objętym LSR.


W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warunki (pkt. 1) muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.
W przypadku podmiotów gospodarczych –przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

O pomoc może ubiegać się również:

 1. gmina, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR;
 2. powiat, którego siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR.


OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W LSR STOWARZYSZENIA SŚGD

1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

 • Sposób realizacji: konkurs - premia ryczałtowa,
 • O środki będą mogły się ubiegać osoby fizyczne,
 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • Wysokość premii wynosi 100.000 zł, pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach ( 80% po zawarciu umowy, 20% po wykonaniu biznesplanu),
 • Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony, 
 • Premię można wykorzystać na pokrycie kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie, związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej,
 • Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i będzie podlegał tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Warunkiem przyznania pomocy jest utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, w tym samozatrudnienie gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę,
 • Beneficjent realizuje zobowiązanie (podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej) w zakresie: wykonywania działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom, utrzymania miejsca pracy przez łączenie, co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

 • sposób realizacji: konkurs - refundacja
 • W przedsięwzięciu tym o pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy planują stworzenie nowych miejsc pracy,
 • Poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji
 • i jednocześnie maksymalnie 500 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020,
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł,
 • Pomoc jest przyznawana na operację, jeżeli podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
 • Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność,
 •   Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), bezpośrednio związanego z realizowaną operacją. Osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • Utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Przepisu dotyczącego utworzenia miejsca pracy w wymiarze 1 etatu średniorocznie nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych,
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

WYŁĄCZENIA

Pomoc na operację z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.

2.1.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 • Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o wsparcie operacji polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. ścieżek rowerowych, plaż, punktów widokowych, szlaków turystycznych, boisk, siłowni plenerowych, obiektów rekreacyjnych),
 • Minimalna całkowita wartość dotacji to 50 000 zł,
 • Poziom dofinansowania wynosi do 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych i do 90% dla pozostałych podmiotów,
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne

 • Sposób realizacji: projekty grantowe - refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wspierane będą działania informacyjne i promocyjne (publikacje, strony internetowe, aplikacje, oznakowanie szlaków turystycznych itp.).
 • Minimalna wartość dotacji to 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi do 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych i do 90% dla pozostałych podmiotów.
 • Sektor publiczny może wykorzystać maksymalnie 20% kwoty przypisanej do przedsięwzięcia w budżecie LSR.
 • Za realizację grantów w całości odpowiada LGD (dokonuje oceny wniosków, zawiera umowy, rozlicza oraz monitoruje i kontroluje grantobiorców).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne to koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne i obejmują koszty:

 • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takie jak:
 • -honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 • zakupu rzeczy innych, w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych
 • z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
 • wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Wartość gruntu lub nieruchomości musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
Pomoc na operacje z wyjątkiem podejmowania działalności gospodarczej (premia) jest przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1) poniesione:

 1. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych –od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 2. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania –w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 3. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych –w formie rozliczenia bezgotówkowego.

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkti rozporządzenia nr 1305/2013.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji w zakresie rozwój działalności gospodarczej,
 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych typów operacji i wnioskodawców.

Limit na operację i beneficjenta:

 • rozwijanie działalności gospodarczej i inne zakresy z wyjątkiem podejmowania działalności gospodarczej: 500 tys. zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 – 2020,
 • podejmowanie działalności gospodarczej: 60 tys. zł,
 • całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł,
 • wartość grantu wynosi od 5 do 50 tys. zł,
 • limit pomocy na jednego grantobiorcę- 110 tys. zł w okresie realizacji PROW 2014 – 2020,
 • jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) –nie określono limitów.