Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania powstało w lipcu 2015 r. i jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy. SŚGD jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020, która została złożona w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskała 98% możliwych do zdobycia punktów i dzięki temu zajęła 1 miejsce ex aequo z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką. Pozwoliło nam to podpisać umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w ślad za tym pozyskać 15 mln złotych, które zostaną teraz przeznaczone na lokalne inicjatywy, nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy, inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na terenie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ŚGD. Obszar ten to aż 15 jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo. Lokalna Grupa Działania w ramach przyznanych środków będzie ogłaszać konkursy o dofinasowanie w ramach następujących przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorstw, Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Działania informacyjne i promocyjne oraz Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.

W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach pilotażowego programu Leader + w latach 2006 - 2008 oraz  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działaliśmy jako fundacja na obszarze 11 gmin (Gmina Będzino, Gmina Biały Bór, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Sianów, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo). Wymogi nowego programu narzuciły konieczność aplikowania o środki na rozwój obszarów wiejskich w nowej formie prawnej – jako stowarzyszenie.

www.lepszawies.pl


Celami Stowarzyszenia są:

 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zwanej dalej „LSR",
 2. wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR, w tym m.in.: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD,
 3. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska, działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
 4. wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 5. upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży,
 6. działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ograniczenie ubóstwa, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 9. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 10. działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki,
 11. działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 12. wspieranie organizacji pozarządowych działających dla rozwoju regionu,
 13. wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
 14. wspieranie prawidłowego rozwoju i aktywizacja dzieci i młodzieży,
 15. podejmowanie innych działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich na terenie działania LGD.

W skład Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania wchodzi 15 gmin:

 • Gmina Będzino
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Bobolice
 • Miasto Darłowo
 • Gmina Darłowo
 • Gmina Malechowo
 • Gmina Manowo
 • Gmina Mielno
 • Gmina Polanów
 • Gmina Postomino
 • Gmina Sianów
 • Miasto Sławno
 • Gmina Sławno
 • Gmina Świeszyno
 • Gmina Tychowo

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania była beneficjentem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja w ramach Programu, w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyniki operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) poprzez realizację planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.

Obecnie STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA w ramach umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego i jest współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmującego:

- realizację LSR;

-  bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną  pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD
   oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących  w realizacji LSR;

- zatrudnienie pracowników w określonym przepisami rozporzadzenia wymiarze i ponoszenie kosztów ich zatrudnienia;

- aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru LSR związaną z realizacją LSR;

- zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji
  projektów, w szczególności prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR, w zakresie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013. Miernikiem postępu bedzie wartość podstawy ustalenia kwoty pomocy, o której mowa w par. 14 ust.4 i 5 rozporządzenia.

 


Zobacz mape

Źródło (opracowanie mapy): Rokart System Koszalin

Obszar objęty działaniem Środkowopomorskiej Grupy Działania obejmuje północno-wschodni fragment województwa zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 3 046 km2.

Liczba ludności zamieszkującej obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania to 130 853 osoby.Członkowie stowarzyszenia:

 • Aneta Gronet
 • Anna Batorska
 • Anna Kustrzycka-Broda
 • Barbara Bawiec-Kusz
 • Dom Twórczych Zmian
 • Ewa Świtalska
 • Ewa Włodyka
 • "Fashion by Natalia" Natalia Oleksy
 • Firma Handlowa Sylwia Idzi
 • Firma Usługowo-Handlowa NIKOL Małgorzata Struzik
 • Fundacja Nauka dla Środowiska
 • GEO-BUD.EU Hubert Wieczorek
 • Gmina Będzino
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Bobolice 
 • Gmina Darłowo 
 • Gmina Malechowo
 • Gmina Manowo 
 • Gmina Mielno
 • Gmina Polanów
 • Gmina Postomino
 • Gmina Sianów 
 • Gmina Sławno 
 • Gmina Świeszyno
 • Gmina Tychowo 
 • Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie
 • Iga Kulwicz
 • Jan Rodak
 • Jerzy Klonowski
 • Joanna Poślednik
 • Jolanta Łozińska
 • Justyna Potomska
 • Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Piecyk
 • Klub Sportowy „Stocznia Darłowo” M&W
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Karsinie
 • Koło Gospodyń Wiejskich Niespodzianka w Postominie
 • Konrad Sztandara
 • Krzysztof Cybulski Usługi Samochodowe "Auto-Top"
 • Lilia Hanasz
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Biesiekierz
 • Maria Pokorska
 • Marzena Kurzyńska
 • Miasto Darłowo 
 • Miasto Sławno
 • Monika Falana
 • MXK Maksymilian Kwiatkowski
 • NEOPC Maciej Lewandowski
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie
 • Ośrodek Wypoczynkowy EKORAJ Paweł Smutek
 • OTKKF  „Bicykl”
 • Perfect Consulting Jacek Kusz
 • P.H.U. „LAURIC” Wiesław Połczyński
 • P.P.H.U. „DOMINO” 
 • Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski
 • Piotr Górniak
 • POKOJE GOŚCINNE Marcin Sobierajski 
 • Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”
 • Powiat Koszaliński 
 • Powiat Sławieński
 • Sławomir Herman
 • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „AKTYWNI” Postomino
 • Stowarzyszenie „Ecce Homo”
 • Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie
 • Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie
 • Stowarzyszenie agroturystyczne Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA” 
 • Stowarzyszenie Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy "Szlemik"
 • Stowarzyszenie Projekt Zwierzaki
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny
 • Stowarzyszenie Wiejskie „Leśne Rekowo”
 • Sylwia Halama
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” w Postominie
 • Urszula Mejer
 • Wiesław Moskwa
 • Zaklad Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek
 • Zakład Budowlany Krzysztof Gołda
 • Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Sendecki

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Piotr Górniak

Prezes

Monika Tarnowska

Wiceprezes

Wojciech Wiśniowski

Wiceprezes

Biuro

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Dominika Chyży

Asystent ds. obsługi projektów

Rada Oceniająca

 • Agnieszka Hryniewicz
 • Artur Ciróg
 • Monika Falana
 • Agata Szewczyk
 • Roman Nowacki
 • Adriana Piecyk
 • Natalia Oleksy
 • Krzysztof Cybulski
 • Urszula Mejer
 • Ewa Włodyka
 • Iga Kulwicz
 • Maria Pokorska
 • Justyna Potomska
 • Marta Wituszyńska
 • Jolanta Łozińska