logo

Zakończenie spotkań konsultacyjnych w gminach

Środkowopomorska Grupa Działania zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych w zakresie tworzenia LSR na lata 2014-2020 we wszystkich gminach członkowskich. Celem konsultacji było przedstawienie głównych wniosków diagnozy obszaru LSR, prezentacja projektu analizy SWOT, oraz projektu celów LSR wraz ze zgromadzeniem uwag społeczności lokalnej. Wśród uczestników spotkań znaleźli się przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz mieszkańcy.

Uczestnicy przedstawiali też swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Wnioski ze wszystkich spotkań zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad LSR na lata 2014-2020.

Dziękujemy bardzo mieszkańcom, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych za aktywny udział a tym samym za wniesienie swojego wkładu w tworzenie strategii na latach 2014-2020. Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć ze spotkań, które znajdują się w galerii.

Skip to content