logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, NIP 6692524796, REGON 361967372
Tel. 94 340 24 58,
adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:

Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów
w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawna obsługa mieszkańców obszaru LSR 2014 – 2020,
 • Przygotowywanie opracowań, analiz finansowych wg zapotrzebowania Biura LGD,
 • Prowadzenie procedury badania ceny, rozeznania rynku, przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • Monitoring realizacji umów i rozliczeń,
 • Współpraca z bankami współpracującymi ze stowarzyszeniem i prowadzenie spraw z tym związanych,
 • Sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo- księgową Stowarzyszenia,
 • Przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą wniosków o wsparcie realizacji operacji/projektów grantowych,
 • Informowanie o obszarze działania LGD, założeniach LSR, zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR,
 • Udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD,
 • Udział w szkoleniach wg planu szkoleń LGD,
 • Komunikacja i współpraca z lokalną społecznością, partnerami i członkami LGD,
 • Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • Wsparcie Biura LGD w zakresie doradztwa finansowego związanego z wdrażaniem programu,
 • Udzielanie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji/ powierzenie grantu, wniosków o płatność w ramach LSR w szczególności w zakresie spraw finansowych i przepisów podatkowych,
 • Prowadzenie innych spraw na polecenie Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 1 rok,
 • Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne,
 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE,
 • Wiedza i doświadczenie do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym/regionalnym,
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów, rachunkowości, przepisów podatkowych,
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. dokumenty poświadczające staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin, pok.107 w terminie do 3 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. finansowych i obsługi projektów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Skip to content