logo

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce

Szanowni Państwo,

w załaczeniu udostępniamy pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020 r. z odpowiedziami dotyczącymi trwającego stanu epidemii w Polsce, między innymi:

– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Pismo

Skip to content