logo

Konferencja pn. „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin”

W dniach 28-29.09.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia ŚGD wzięli udział  w konferencji pn. „Efektywna kooperacja podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin” organizowaną przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Koszalinie.  Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego, wymiany doświadczeń  pomiędzy podmiotami i instytucjami oraz poznanie dobrych praktyk z  Polski i regionu w zakresie afektywnej współpracy na rzecz inkluzji i integracji społecznej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele m.in. JST, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, podmioty reintegracji społeczno-zawodowej oraz podmioty ekonomii społecznej.

SŚGD w ramach następnej perspektywy LEADER będzie dysponowała środkami EFS+ w wysokości ok. 13 mln zł. Środki przeznaczone będą na usługi: społeczne, edukacyjne, zdrowotne, zawodowe oraz usługi o charakterze środowiskowym integrującym środowiska lokalne. Pierwsze nabory planowane są w II połowie 2024 roku.

 

Skip to content