logo

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027.

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania podpisał z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną sumę środków 7 168 052,57 mln euro.

Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową.  W ramach LSR realizowane będą operacje z dwóch funduszy: EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na:

  • rozwój przedsiębiorczości na obszarze SŚGD, w tym podejmowanie działalności gospodarczej;
  • nowoczesną infrastrukturę;
  • wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych;
  • włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji;
  • wsparcie aktywnej integracji mieszkańców.
Skip to content