logo

Informacja ogólna

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy obszaru przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego przygotowującą się do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zwanej dalej „LSR”,
 2. wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR, w tym m.in.: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD,
 3. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska, działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
 4. wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 5. upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży,
 6. działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ograniczenie ubóstwa, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 9. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 10. działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki,
 11. działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 12. wspieranie organizacji pozarządowych działających dla rozwoju regionu,
 13. wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
 14. wspieranie prawidłowego rozwoju i aktywizacja dzieci i młodzieży,
 15. podejmowanie innych działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich na terenie działania LGD.

W skład Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania wchodzi 15 gmin:

 • Gmina Będzino
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Bobolice
 • Miasto Darłowo
 • Gmina Darłowo
 • Gmina Malechowo
 • Gmina Manowo
 • Gmina Mielno
 • Gmina Polanów
 • Gmina Postomino
 • Gmina Sianów
 • Miasto Sławno
 • Gmina Sławno
 • Gmina Świeszyno
 • Gmina Tychowo

Obszar objęty działaniem Środkowopomorskiej Grupy Działania obejmuje północno-wschodni fragment województwa zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 3 046 km2.

Liczba ludności zamieszkującej obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania to 130 853 osoby.

Skip to content