logo

Konkurs – Dyrektor Biura

Komitet Założycielski Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura
w wymiarze 1 etat

Zakres odpowiedzialności:

Dyrektor Biura LGD będzie m.in.:

 • kierował biurem SŚGD w granicach umocowania,
 • kierował pracą pracowników biura i dokonywał jej podziału,
 • organizował obsługę posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 • inicjował i rozwijał współpracę krajową i zagraniczną,
 • podejmował działania promocyjno – informacyjne o działalności Lokalnej Grupy Działania.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy min. 5 lat,
 • Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
 • Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń właściwych pod kątem PROW 2014-2020),
 • Doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku rolniczym, zarządzanie, rachunkowość lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i uwarunkowań prawnych,
 • Bardzo dobra znajomość tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju i ich wdrażania, doświadczenie w pracy z dokumentami strategicznymi,
 • Znajomość obszaru objętego przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020,
 • Ukończone kursy, szkolenia związane z realizacją projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności Osi IV PROW 2007-2013,
 • Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie Biurem Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi mieszkańców obszaru
 • planowanego do objęcia LSR 2014 – 2020,
 • Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia,
 • Sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • Nadzór nad zasadnością wydatków,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,
 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia, w tym rejestru członków stowarzyszenia,
 • Koordynacja działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, nadzór i kontrola wiedzy pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrażania LSR, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
 • Koordynacja komunikacji z potencjalnymi beneficjentami w zakresie informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie i bieżąca ocena jej jakości,
 • Udzielanie informacji beneficjentom ubiegającym się o przyznanie pomocy i pomoc w przygotowaniu wniosków,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi wniosków i prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, wykonania Lokalnej Strategii Rozwoju pod względem finansowym,
 • Sporządzenie informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD,
 • Kontrola prawidłowości sprawdzań końcowych, rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • Przygotowywanie propozycji procedur, regulaminów i instrukcji oraz ich aktualizacja,
 • Opracowywanie projektów zmian w statucie i obowiązujących regulaminach,
 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • Prowadzenie szkoleń, konferencji i innych imprez organizowanych przez LGD,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • Wykonywanie zleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i Władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli;
 • Wykonanie innych powierzonych czynności wynikających z bieżących działań Biura LGD.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełen etat.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin w terminie do 10 lipca 2015 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Biura w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content