logo

Wyniki konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dostępne są już wyniki konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków Rozwój Przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu.

Protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR/ wyniku wyboru operacji.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Skip to content