logo

Informacja dla beneficjentów w zakresie stosowania od 21.02.2018 r. zmienionych zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany odnoszą się między innymi do przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Najważniejsze z nich to: dopuszczenie jednego kryterium oceny ofert, np. ceny lub kosztu, możliwość przeprowadzenia przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, konieczność ustalania szacunkowej wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące (dla dostaw, usług) lub 6 miesięcy (dla robót budowlanych) przed ogłoszeniem zapytania ofertowego, podwyższenie progu od którego należy stosować zasadę konkurencyjności z 20 000 zł do równowartości 30 000 euro.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Więcej informacji:

http://www.prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/informacja-dla-beneficjentow-w-zakresie-stosowania-od-21022018-r-zmienionych-zasad-konkurencyjnego

Skip to content