logo

NABÓR UCZESTNIKÓW NA WYJAZD STUDYJNY DO FINLANDII organizowany w dniach 22 – 24 maja 2019 roku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do Finlandii organizowany w dniach 22 – 24 maja 2019 roku
w ramach projektu współpracy pn. „Innowacje w zarządzaniu rozwojem wspólnot” realizowanego
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel wyjazdu:

Wyjazd studyjny do Finlandii organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu współpracy realizowanego jest w partnerstwie z fińską lokalną grupa działania Aisapari.
Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń w zakresie modelu zarządzania rozwojem wspólnot stosowanym w Finlandii i w Polsce, odbycie spotkań, dyskusji i prezentacji flagowych projektów oraz wzajemne zaczerpnięcie sposobów zaangażowania społeczności lokalnej do tej pory niestosowanych na obszarze partnerów.

Termin wizyty studyjnej:

22 – 24 maja 2019 r.

Program ramowy wizyty studyjnej:

1 DZIEŃ

Przylot na lotnisko w Vaasa, zakwaterowanie w Vaasa, prezentacja na temat działania Leader
w Finlandii, prezentacja fińskich lokalnych grup działania Aisapari and Liiveri.

2 DZIEŃ

Przejazd z hotelu na miejsce spotkania (Centrum Kultury Vanha Paukku w Lapua), spotkania
i prezentacje, zwiedzanie ścieżek przyrodniczych

3 DZIEŃ

Wylot z lotniska w Vaasa

Uczestnicy wyjazdu studyjnego:

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za stymulowanie rozwoju lokalnego, działające na rzecz budowania i aktywizacji lokalnych społeczności obszaru działania Partnerów, lokalni liderzy, którzy ze względu na swoją działalność w sposób bezpośredni oddziałują na mieszkańców obszaru, zarządzają lub inicjują rozwój lokalnych wspólnot, posiadają umiejętności
w rozpoznawaniu problemów i wzajemnych oddziaływań i mają wpływ na procesy zachodzące na obszarze objętym LSR. Reprezentanci sektora społecznego, gospodarczego, publicznego jak i mieszkańców, w tym osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

Kryteria wyboru:

O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

  1. a) uczestnik wyjazdu musi mieć ukończone 18 lat,
  2. b) uczestnik musi być: osobą zamieszkałą (zameldowaną) na obszarze działania SŚGD, reprezentować podmiot gospodarczy zarejestrowany na obszarze działania LGD lub organizację pozarządową, która współpracuje bądź jest zainteresowana współpracą z LGD na rzecz celów statutowych, w szczególności realizacji LSR lub przedstawicielem samorządu będącego członkiem stowarzyszenia.

Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania (ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin) kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego w oryginale w wersji papierowej w terminie do dnia 03.04.2019 r. wskazanym w tym formularzu. Formularze zgłoszeniowe dostarczane po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM – FORMULARZ

Skip to content