logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Asystent ds. administracyjnych

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

 

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ul. Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin, NIP 6692524796, REGON 361967372

Tel. 94 340 24 58,

adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:

Asystent ds. administracyjnych

w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawna obsługa mieszkańców obszaru LSR 2014 – 2020,
 • Monitorowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • Obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Oceniającej Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków LGD,
 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 • Przygotowywanie projektów pism i dokumentów wynikających z powierzonego zakresu obowiązku i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Biura LGD,
 • Zaopatrzenie biura w materiały biurowe,
 • Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzania jego konserwacji i naprawy,
 • Informowanie o obszarze działania LGD, założeniach LSR, zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR,
 • Udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD,
 • Udział w szkoleniach wg planu szkoleń LGD,
 • Komunikacja i współpraca z lokalną społecznością, partnerami i członkami LGD,
 • Prowadzenie innych spraw na polecenie Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

• Wykształcenie średnie,

• Staż pracy minimum 1 rok,

• Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office,

• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagania pożądane:

• Wykształcenie w kierunku administracji publicznej,

• Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE.

• Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,

• Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) dokumenty poświadczające staż pracy,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin, pok.215 w terminie do 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Asystent ds. administracyjnych w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl.

Skip to content