logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Asystent ds. obsługi projektów

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

 

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ul. Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin, NIP 6692524796, REGON 361967372

Tel. 94 340 24 58,

adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:

Asystent ds. obsługi projektów

w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Sprawna obsługa mieszkańców obszaru LSR 2014 – 2020,
  • Wdrażanie, rozliczanie i kontrola projektów grantowych, realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • Wdrażanie pozostałych projektów, realizowanych w ramach LSR oraz innych źródeł finansowania,
  • Udział w spotkaniach informacyjnych dla beneficjentów projektów,
  • Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów projektów,
  • Pomoc beneficjentom w zakresie sporządzenia wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
  • Weryfikacja wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym naborze,
  • Udział w szkoleniach wg planu szkoleń LGD,
  • Komunikacja i współpraca z lokalną społecznością, partnerami i członkami LGD,

Prowadzenie innych spraw na polecenie Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

• Wykształcenie średnie lub wyższe

• Staż pracy minimum 1 rok,

• Wiedza z zakresu funduszy europejskich skierowanych na obszary wiejskie i działania aktywizacyjne,

• Dobra znajomość obszaru LGD SŚGD,

• Dobra organizacja czasu.

Wymagania pożądane:

• Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE.

• Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

• Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) dokumenty poświadczające staż pracy,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin, pok.215 w terminie do 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Asystent ds. obsługi projektów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl.

Skip to content