logo

Konkurs na wolne stanowisko pracy Asystent ds. administracyjnych

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin,

NIP 6692524796, REGON 361967372

Tel. 94 340 24 58,

adres e-mail : biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Stanowisko pracy:

Asystent ds. administracyjnych

w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawna obsługa mieszkańców obszaru LSR 2014 – 2020,
 • Monitorowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • Obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Oceniającej Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków LGD,
 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 • Przygotowywanie projektów pism i dokumentów wynikających z powierzonego zakresu obowiązku i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Biura LGD,
 • Zaopatrzenie biura w materiały biurowe,
 • Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzania jego konserwacji i naprawy,
 • Informowanie o obszarze działania LGD, założeniach LSR, zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR,
 • Udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD, Udział w szkoleniach wg planu szkoleń LGD,
 • Komunikacja i współpraca z lokalną społecznością, partnerami i członkami LGD,
 • Prowadzenie innych spraw na polecenie Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Staż pracy minimum 1 rok,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie w kierunku administracji publicznej,
 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków UE.
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. dokumenty poświadczające staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75 – 411 Koszalin, pok.215 w terminie do 24 marca 2020 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Asystent ds. administracyjnych w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl

Skip to content