logo

Nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii organizowany w dniach 12 –16 czerwca 2023 roku w ramach projektu współpracy pn. „Eko i etno turystyka na obszarach wiejskich – pobudzenie sektora usług turystycznych poprzez wymianę rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyjazd studyjny do Portugalii organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu współpracy realizowanego w partnerstwie z portugalską lokalną grupa działania ADREPES.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promocja i wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii podczas wyjazdu studyjnego do Portugalii w roku 2023 oraz poprzez wydanie katalogu lokalnych zasobów obszaru SŚGD i wykonanie interaktywnej mapy projektów służącym podnoszeniu innowacyjności działań ukierunkowanych na rozwój lokalny i budowanie tożsamości lokalnych społeczności partnerskich LGD.

Termin wizyty studyjnej:
12 – 16 czerwca 2023 r.

Program ramowy wizyty studyjnej:

1 DZIEŃ
Transfer na lotnisko w Berlinie, przylot do Lizbony, zakwaterowanie, omówienie celu i planu wizyty.

2 DZIEŃ
Zwiedzanie Lizbony.

3 DZIEŃ 
Spotkanie z przedstawicielami portugalskiej Lokalnej Grupy Działania, prezentacje SŚGD i LGD ADREPES.
Wizyta w Ośrodku Sztuki, Rzemiosła i Kultury w Palmelii oraz w manufakturze MARVIFLORA  (projekty współfinansowany ze środków Leader portugalskiej grupy działania ADREPES)

4 DZIEŃ 
Wizyta w Parku Narodowym Serra dá Arrabida, zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego z winnicą (projekt zrealizowany ze środków Leader portugalskiej grupy działania ADREPES) 

5 DZIEŃ 
Zwiedzanie wioski Aldeia Típica Jose Franco, wylot z Lizbony, transfer do Koszalina.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego:Osoby mające wpływ na wdrażanie programu Leader na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczestniczące w realizacji strategii na poziomie instytucjonalnym, odpowiedzialne za stymulowanie rozwoju lokalnego, działające na rzecz budowania i aktywizacji lokalnych społeczności, w tym osoby reprezentujące jednostki pozarządowe, które współpracują bądź są zainteresowane współpracą z LGD na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności realizacji LSR, a także przedstawiciele samorządów będących członkami Stowarzyszenia SŚGD. Reprezentanci sektora społecznego, gospodarczego, publicznego jak i mieszkańców, w tym osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

Kryteria wyboru:

O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

  1. uczestnik wyjazdu musi mieć ukończone 18 lat,
  2. uczestnik wyjazdu musi (opcjonalnie):

być osobą zamieszkałą na obszarze działania LGD, reprezentować instytucję wdrażającą program Leader na terenie województwa zachodniopomorskiego, reprezentować podmiot gospodarczy zarejestrowany na obszarze działania LGD, reprezentować organizację pozarządową, która współpracuje z LGD na rzecz celów statutowych,
w szczególności realizacji LSR, być przedstawicielem samorządu będącego członkiem LGD.

Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym jest przesłanie kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres biuro@stowarzyszeniesgd.pl w terminie 31.03.2023r. Formularze zgłoszeniowe dostarczane po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane.

REGULAMIN WYJAZDU STUDYJNEGO DO PORTUGALII

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM – FORMULARZ

Skip to content