"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw

21.03.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, że dnia 28 marca (wtorek) o godzinie 9:00 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Wyniki konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

16.03.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  dostępne są już wyniki konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków Rozwój Przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a)      negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b)      nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c)      wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu.

Protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR/ wyniku wyboru operacji.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Wyniki konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

16.03.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  dostępne są już wyniki konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej. 

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a)      negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b)      nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c)      wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu.

Protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR/ wyniku wyboru operacji.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

13.02.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniach 28 lutego 2017 r. od godz. 9.00, 1 marca 2017 r. od godz. 9.00 oraz
9 marca 2017 r. od godz. 14.45
w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

13.02.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniach 27 lutego 2017 r. od godz. 9.00 oraz 9 marca 2017 od godz. 14.00
w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34,
75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

27.01.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Porządek obrad posiedzenia Rady Oceniającej:

  1. Otwarcie obrad Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia – komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Złożenie przez członków Rady Oceniającej deklaracji bezstronności i poufności.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code