"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Obowiązek informacyjny Beneficjentów

09.08.2017 | Dodał: Administrator

Przypominamy o zobowiązaniu wynikającym z paragrafu 5 pkt. 18 umowy o przyznaniu pomocy dotyczącym obowiązku informacyjnego Beneficjentów od dnia podpisania umowy do dnia wypłaty płatności końcowej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link poniżej) opublikowana jest Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych oprócz obowiązkowych logotypów tj. symbol UE, znak PROW 2014-2020 oraz logotypu Leader, należy zastosować również logo Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania  w miejscu jakie umożliwia Księga wizualizacji.

Wspomniane logotypy do pobrania w zakładce Obowiązek InformacyjnyZasada konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - informacje

01.08.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w dniu 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy Wnioskodawców oraz Beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, a także Partnerów KSOW realizujących operacje w ramach dwuletniego planu operacyjnego, tj.:
- Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
- Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.
W związku z powyższym od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym powyżsi Beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania na nim zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę urządzeń, maszyn i wyposażeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. Uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu są nadawane  po złożeniu do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Wnioskodawcy  Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów" pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow.
Ponadto zachęcamy wszystkich Wnioskodawców/Beneficjentów do zapoznania się z materiałem szkoleniowych przygotowanym przez ARiMR:

ARMiR - konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 - prezentacja

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

01.08.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, że dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, dotyczące ponownej oceny wniosku w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój przedsiębiorstw

01.08.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, że dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

01.08.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 04 sierpnia 2017r. w godzinach 11.00 - 13.00 odbędzie się szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność dla wnioskodawców, którzy w związku z konkursem 1/2017 Zakładanie działalności gospodarczej podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa. Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania mieszczące się w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 34, pok. 107.

Wyniki konkursu nr 3/2017 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

03.07.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że konkurs w zakresie Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej został już rozstrzygnięty.

Wyniki konkursu znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

Dalszy etap oceny administracyjnej wniosków przeprowadzi Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, iż w obecnej perspektywie finansowej istnieje  możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Zarządu Województwa, a termin jej uzupełnienia wynosi tylko 7 dni.

POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b)    nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c)    wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu, albo

d)    ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR/ wyniku wyboru operacji.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Wymogi formalne protestu:

Protest winien zawierać:

a)    oznaczenie Zarządu Województwa właściwego do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

b)    oznaczenie wnioskodawcy,

c)    numer wniosku o przyznanie pomocy,

d)    wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

e)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f)     podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy,

Ponadto (jeśli dotyczy):

g)    wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

h)    wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia, niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a)       po terminie,

b)      przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,

c)       bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4.

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code