logo

Konkurs – Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Komitet Założycielski
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i obsługi projektów
w wymiarze 1 etat

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 1 rok,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.,
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE,
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie sekretariatu,
 • Prowadzenie korespondencji,
 • Współredagowanie wydawnictw stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • Udzielanie informacji beneficjentom ubiegającym się o przyznanie pomocy i pomoc w przygotowaniu wniosków,
 • Przygotowywanie i udział w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD,
 • Organizowanie szkoleń, konferencji i imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu i Rady Oceniającej,
 • Sporządzanie protokołów, odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,
 • Przygotowanie sprawozdań, opracowań, analiz zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
 • Przygotowanie wniosków pod względem merytorycznym, w tym wniosków o przyznanie pomocy, wniosków płatność, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ich złożenia,
 • Gromadzenie dokumentacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • Przygotowywanie materiałów do aktualizacji strony internetowej,
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów, prowadzenie procedury badania ceny, przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • Podejmowanie działań związanych aktualizacją LSR,
 • Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD zgodnie z bieżącymi zadaniami.

Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z powierzonym zakresem czynności,
 2. Merytoryczne wysokiej jakości prowadzenie spraw,
 3. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

Zakres uprawnień:

 1. Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami,
 2. Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełen etat.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin w terminie do 10 lipca 2015 r. do godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu) z wyraźnym dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. promocji i obsługi projektów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content