logo

Informacja po weryfikacji wyników oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście wniesionym dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanym przez Radę Oceniającą w dniu 20.04.2017

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że dostępna jest informacja po weryfikacji wyników oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście wniesionym dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanym przez Radę Oceniającą w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Więcej w zakładce Nabory Wniosków Rozwój Przedsiębiorstw.

Pouczenie
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy PS, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Skip to content