logo

Wyniki konkursu nr 3/2017 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że konkurs w zakresie Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej został już rozstrzygnięty.

Wyniki konkursu znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

Dalszy etap oceny administracyjnej wniosków przeprowadzi Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, iż w obecnej perspektywie finansowej istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Zarządu Województwa, a termin jej uzupełnienia wynosi tylko 7 dni.

POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 poz. 378), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie może stanowić wyłącznej przesłanki złożenia protestu, albo

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR/ wyniku wyboru operacji.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Wymogi formalne protestu:

Protest winien zawierać:

a) oznaczenie Zarządu Województwa właściwego do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego),

b) oznaczenie wnioskodawcy,

c) numer wniosku o przyznanie pomocy,

d) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy,

Ponadto (jeśli dotyczy):

g) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

h) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia, niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a) po terminie,

b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,

c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4.

– o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

Skip to content