Nabory wniosków

Nabory aktualne - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2022

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 30 września 2022 r. do 14 października 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin (pok. 215)

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.

Limit środków:

195 126,97 EUR (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć euro i dziewięćdziesiąt siedem centów)

780 507,88 zł (słownie: siedemset osiemdzięsiąt tysięcy pięćset siedem euro i osiemdziesiąt osiem złotych) – po kursie 1 EUR – 4,00 zł

Forma wsparcia:

1. Refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. Refundacja nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.

Zakres tematyczny operacji:

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna odpowiadająca §2 ust. 1 pkt. 6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).

Cel ogólny LSR:

II. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku

Cel szczegółowy LSR:

2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR

2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

1)  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

3)  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

4)  Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,

5)  Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, z warunkami wyboru operacji  obowiązującymi w ramach naboru oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznaniu pomocy;

3) jest zgodna z zakresem tematycznym;

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu  o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych
dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy;

2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;

3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:

a) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Dokumenty:

LSR Pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz

Karta opisu operacji Pobierz

Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji Pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD i wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Umowa o udzielenie wsparcia Pobierz

Wniosek o płatność Pobierz

Rozporządzenie LSR Pobierz

Ustawa o RLKS Pobierz

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

 

Data publikacji: 2 września 2022 r.

Wyniki