logo

Wyniki konkursu nr 2/2018/G Działania informacyjno – promocyjne

SŚGD informuje, że w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki konkursu nr 2/2018/G Działania informacyjno – promocyjne.

POUCZENIE

Na podst. § 7 Procedury wyboru Grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu Wnioskodawca może wnieść odwołanie, jeżeli jego operacja:

  • uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
  • nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo
  • nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków, z zastrzeżeniem ust. 3, albo
  • została ustalona kwota wsparcia niższa niż wnioskowana.

Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki do wniesienia odwołania.

TERMIN DO WNIESIENIA ODWOŁANIA:

7 dni od dnia opublikowania wyników wyboru grantobiorców na stronie internetowej LGD

FORMA I WYMOGI FORMALNE ODWOŁANIA:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej do LGD i zawiera:

  1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu;
  2. numer wniosku o powierzenie grantu;
  3. wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o powierzenie grantu nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem stanowiska albo wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną podmiot ubiegający się o powierzenie grantu się nie zgadza wraz z uzasadnieniem stanowiska albo wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o powierzenie grantu nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem stanowiska;
  4. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem podmiot ubiegający się o powierzenie grantu naruszenia takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem stanowiska;
  5. podpis podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu.
Skip to content