Nabory wniosków

Nabory aktualne - Zakładanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2020

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 15 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17,
75-411 Koszalin

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.

Limit środków:

75 238,65 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem euro i 65 centów)

300 955,00 zł (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł) – po kursie 1 EUR -  4,00 zł

Forma wsparcia:

Premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia:

60.000 zł

Zakres tematyczny operacji:

Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) podejmowanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)

Cel ogólny LSR:

I. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy LSR:

1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR

1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Warunki udzielania wsparcia:

LGD nie przewiduje dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, o których mowa art. 19 ust 4 pkt 2 lit a ustawy o RLKS.

UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

3) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

4) Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,

5) Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznaniu pomocy;

3) jest zgodna z zakresem tematycznym;

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych
dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy;

2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;

3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:

a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej;

b) Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej;

c) Zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające nieprzerywane zameldowanie na obszarze LSR od co najmniej 24 m-cy;

d) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie);

e) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające zakładanie w ramach projektu działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach rolnych (maksymalnie 3 kserokopie).

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Dokumenty:

LSR Pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz

Karta opisu operacji Pobierz

Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji Pobierz

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Pobierz

Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD i wzory dokumentów stosowanych w ocenie Pobierz

Umowa o udzielenie wsparcia Pobierz

Wniosek o płatność Pobierz

Rozporządzenie LSR Pobierz

Ustawa o RLKS Pobierz

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

 

Data publikacji: 30 września 2020 r.

Wyniki konkursu

Protesty