logo

Archiwum

Konkurs nr 1/2017 – Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:od 28 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 2017 r.
Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin
Sposób składania wniosków:Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
Limit środków:720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy zł)
Forma wsparcia: Premia (ryczałt)
Zakres tematyczny operacji:Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) podejmowanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)
Cel ogólny LSR:
1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r
Cel szczegółowy LSR:
1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie LSR
1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej
Warunki udzielania wsparcia: 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na lata 2014-2020. Operacje uznaje się za zgodną z LSR:
a) jeżeli zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
b) jeżeli jest zgodna z PROW 2014 – 2020.
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  • Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY https://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
  • Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami zgodnie z wyszczególnieniem w części V. Informacja o załącznikach formularza wniosku.
  2. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej i dokumenty fakultatywne:
  3.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku), potwierdzające status osoby bezrobotnej;
  4. Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej;
  5. Zaświadczenie o zameldowaniu (wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  6. Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie);
  7. Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające zakładanie w ramach projektu działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach rolnych.

Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza Karty opisu projekt, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia:

  • Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru: formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz Karty opisu operacji, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej sgd.rhemagroup.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW https://stowarzyszeniesgd.pl/nabory/

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Pliki do pobrania

Skip to content