logo

Nabory

Nabory aktualne – Zakładanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 30 września 2022 r. do 14 października 2022 r.
Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
Sposób składania wniosków:Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.
Limit środków:470 150,58 EUR (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto piećdziesiąt euro i pięćdziesiąt osiem centów)
1 880 602,32 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote 32/100) – po kursie 1 EUR - 4,00 zł
Forma wsparcia: Premia (ryczałt)
Wysokość wsparcia:100.000 zł
Zakres tematyczny operacji:Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) podejmowanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).
Cel ogólny LSR:
1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r
Cel szczegółowy LSR:
1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie LSR
1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej
Warunki udzielania wsparcia:LGD nie przewiduje dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, o których mowa art. 19 ust 4 pkt 2 lit a ustawy o RLKS.

UWAGA! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2022 poz. 943 z późn. zm.),
 3. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
 4. Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,
 5. Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD. 

Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:

 1. spośród operacji, które są zgodne z LSR;
 2. na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznaniu pomocy;
 3. jest zgodna z zakresem tematycznym;
 4. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 • Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY https://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
 • Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy;
 2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;
 3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:
  a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej;
  b) Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej;
  c) Zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające nieprzerywane zameldowanie na obszarze LSR od co najmniej 24 m-cy;
  d) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie);
  e) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające zakładanie w ramach projektu działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach rolnych (maksymalnie 3 kserokopie).

UWAGA! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą mailową: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Data publikacji: 02.09.2022 r.

Skip to content