logo

Archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 – Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:od 13 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin (pok. 215)
Sposób składania wniosków:Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.
Limit środków:787 056, 16 EUR (słownie: siedemset osiemdzięsiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć euro i szesnaście centów)
3 148 224, 64 zł. (słownie: trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze) – po kursie 1 EUR – 4,00 zł
Forma wsparcia:1. Refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. Refundacja nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.
Zakres tematyczny operacji:Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna odpowiadająca §2 ust. 1 pkt. 6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).
Cel ogólny LSR:
II. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku
Cel szczegółowy LSR:
2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie LSR
2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:1. Wniosek o przyznanie pomocy;
2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;
3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:
a) Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).

UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

3) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

4) Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,

5) Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznaniu pomocy;

3) jest zgodna z zakresem tematycznym;

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  • Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie sgd.rhemagroup.pl w zakładce O NAS/DOKUMENTY https://stowarzyszeniesgd.pl/dokumenty/ oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 60.

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą mailową: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Data publikacji: 18 marca 2022 r.

Skip to content