logo

Archiwum

Konkurs 3/2020/G – Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020/G
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU NR 3/2019/G
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:od 7 października 2020 r. do 22 października 2020 r.
Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75 - 411 Koszalin
Tryb składania wniosków:Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Zakres tematyczny projektu grantowego:Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
Forma wsparcia:Refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny projektu grantowego:Działania informacyjno – promocyjne, który odpowiada §2 ust. 1 pkt. 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:Cel ogólny LSR:
II. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie LSR
2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne
Wskaźniki do osiągnięcia w ramach na uzupełniającego:
Wskaźnik produktu: Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno - promocyjnych – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu: Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych – 2000 osób
Warunki udzielania wsparcia / powierzenia granu1. Realizacja operacji dotyczącej działań informacyjno – promocyjnych nastąpi poprzez opracowanie i dystrybucję folderu promocyjnego
2. Wartość zadania z wkładem własnym wyniesie min. 9 303,00 zł
3. Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych wyniesie min. 2000 osób.
4. W ramach naboru uzupełniającego grant zostanie powierzony podmiotowi nie będącemu jednostką sektora finansów publicznych.
Termin realizacji:Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań przez grantobiorców: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia oraz informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:Limit dostępnych środków: 8 372,00 zł.
Intensywność pomocy:
Pomoc udzielana jest w formie REFUNDACJI w wysokości:
nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych,
Wartość każdego grantu jak i wartość zadania służącego osiągnięciu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
Suma grantów udzielonych JST nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej w ramach projektu grantowego.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych polegające na działaniach informacyjno – promocyjnych.
Uwaga!!!
  • Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.), pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli:
  • 1. nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych,
  • 2. nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce O NAS/DOKUMENTY https://stowarzyszeniesgd.pl/dokumenty/ oraz w wersji papierowej w Biurze SŚGD.
Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:
1. wniosek o powierzenie grantu,
2. kopia umowy partnerstwa,
3. inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.
Uwaga!!!
W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru grantobiorcy lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 Procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu dostępnej w załączniku do ogłoszenia o naborze i w Biurze LGD.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów wysłane będzie drogą wyłącznie poczty elektronicznej z adresu biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Dokumenty do pobrania

Wzory formularzy obowiązujących w ramach naboru:

SŚGD zastrzega możliwość odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku:

  • 1) braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji – na skutek złożonych/wybranych wniosków o powierzenie grantu,
  • 2) gdy Zarząd Województwa odmówi przyznania pomocy na projekt grantowy,
  • 3) na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadań lub rozwiązania umów o powierzenie grantu.
    o czym SŚGD niezwłocznie drogą korespondencji elektronicznej informuje wnioskodawców.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą mailową: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Data publikacji: 22 września 2020

Skip to content