logo

Archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 – Nabory archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:od 18 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.
Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin
Sposób składania wniosków:Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
Limit środków:7 100 000 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy zł)
Forma wsparcia:1. Refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. Refundacja nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.
Zakres tematyczny operacji:Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna odpowiadająca §2 ust. 1 pkt. 6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).
Warunki udzielania wsparcia: 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na lata 2014-2020. Operacje uznaje się za zgodną z LSR:
a) jeżeli zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
b) jeżeli jest zgodna z PROW 2014 – 2020.
1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  • Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie sgd.rhemagroup.pl w zakładce O NAS/DOKUMENTY https://stowarzyszeniesgd.pl/dokumenty/ oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 60.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami zgodnie z wyszczególnieniem w części B.VII Informacja o załącznikach (jeśli dotyczą) formularza wniosku.
  2. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna i dokumenty fakultatywne:

1)      Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).

Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza Karty opisu operacji, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru: formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz Karty opisu operacji, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej sgd.rhemagroup.pl w zakładce NABORY https://stowarzyszeniesgd.pl/nabory-aktualne3

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą mailową: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Dokumenty do pobrania

Data publikacji: 03.04.2017

Skip to content