"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Strefy Aktywności Społecznej
mająca na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Projekty współpracy

Miejsca Aktywności Koedukacyjnej - Projekty współpracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Miejsca Aktywności Koedukacyjnej mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania LGD SŚGD, „Siła w Grupie” i „Gryflandia” poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Koedukcyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

SŚGD realizuje operację pn. „Miejsca Aktywności Koedukacyjnej” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00013-6936-UM1620016/22 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Beneficjentami projektu współpracy poza Środkowopomorską Grupą Działania są dwie inne LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”. Łącznie projektem objętych jest 29 gmin, kwota zakontraktowanych środków wynosi 3 354 671,00 zł. W ramach projektu powstaną m.in. siłownie zewnętrzne, place zabaw, skatepark.

Na terenie SŚGD utworzonych zostanie 18 stref o charakterze mobilnym - po jednym w każdej Gminie członkowskiej, dwie o zasięgu powiatowym oraz jedną o zasięgu całego obszaru objętego LSR (zarządzaną przez SŚGD). 15 Miejsc Aktywności Koedukacyjnej (MAK) zostanie wyposażonych w namioty plenerowe, zestawy stołów i ław oraz modułowe podesty sceniczne z przeznaczeniem do organizacji, inicjowania i obsługi lokalnych wydarzeń społeczno – kulturalnych. Dla pozostałych 3 MAK przewiduje się zakup namiotów promocyjnych z wyposażeniem.

Koszt realizacji zadania przypadający na SŚGD to kwota 2 002 205,00 zł.